Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγορών και Επιχειρήσεων: Διαστάσεις, Προκλήσεις, Στρατηγική

Μια εκπαίδευση αιχμής για την προσαρμογή στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι διαδικτυακές πλατφόρμες, η τεχνητή νοημοσύνη και η διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων,
και για τη διαμόρφωση στρατηγικής απέναντι σε αυτές τις αλλαγές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερεις θεματικές ενότητες:

Digital Transformation
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ DIGITAL TRANSFORMATION
 • Η στρατηγική διάσταση (The strategy challenge): Δυνάμεις που οδηγούν στην αναγκαιότητα για ψηφιακό μετασχηματισμό. Έννοια, διαστάσεις, στρατηγικός χαρακτήρας του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ευκαιρίες, απειλές, προκλήσεις.
 • Η προτεραιότητα της διαχείρισης της εμπειρίας πελάτη στο πολυ-καναλικό περιβάλλον (The Customer experience & Omni-channel challenge): Η διαχείριση εμπειρίας πελάτη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πολυ-καναλικό περιβάλλον, η ολοκληρωμένη διαχείριση καναλιών (φυσικών, ηλεκτρονικών, own, 3rd party) για την προσφορά βέλτιστης εμπειρίας πελάτη. Συνέπειες του πελατοκεντρικού προσανατολισμού της επιχείρησης σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο.
 • Οι νέες τεχνολογίες, η αξιοποίηση των δεδομένων και η λήψη αποφάσεων (The Technology and data-driven decision challenge): Περιήγηση στις κυριότερες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις και το οικονομικό τοπίο (artificial intelligence, machine learning, cloud computing, blockchain και internet of things). Αξιοποίηση διαφόρων πηγών δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης με σκοπό τη δημιουργία συστημάτων επιχειρησιακής ευφυΐας και την καλά τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.
 • Η οργανωσιακή διάσταση (The Organizational & HR challenge): Κατανόηση του ρόλου της οργανωσιακής κουλτούρας ως συμμάχου ή ως εχθρού του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων σε αυτή την αλλαγή και η ετοιμότητα του οργανισμού ως σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος μετασχηματισμού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και επιχειρηματίες που θέλουν να κατανοήσουν τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού και τις επιμέρους διαστάσεις του, αλλά και φοιτητές που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους σε ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο και δι-επιστημονικό.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το πρόγραμμα διδάσκεται εξ ολοκλήρου από απόσταση, μέσω ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Με την εγγραφή του στο πρόγραμμα ο εκπαιδευόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) μέσω της οποίας υλοποιείται όλη η εκπαιδευτική διαδικασία. Η εκπαίδευση είναι ασύγχρονη, ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή και την ευχέρεια να δει το υλικό και να μελετήσει στο δικό του χρόνο.

Η πλατφόρμα περιέχει προτεινόμενο ημερολόγιο και οδηγίες μελέτης καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: βίντεο-παρουσιάσεις των διδασκόντων, κείμενα, μελέτες περίπτωσης, συμπληρωματικά βίντεο, ασκήσεις αυτο-εξάσκησης, πηγές για περαιτέρω μελέτη. Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθείται από έναν καθηγητή – σύμβουλο στον οποίο μπορεί να απευθύνει τις απορίες του.

Elearning aueb
Certificate KEDIVIM AUEB

Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης κάθε διδακτικής ενότητας οι συμμετέχοντες αξιολογούνται για τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσω ηλεκτρονικού τεστ αξιολόγησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με προϋπόθεση την επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού στα τεστ αξιολόγησης κάθε ενότητας, καθώς και στην εργασία (σε όποια ενότητα απαιτείται).

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής
Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ

Μαρία Βακόλα
Καθηγήτρια στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ

Σέργιος Δημητριάδης
Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ

Παναγιώτης Ρεπούσης
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ DIGITAL TRANSFORMATION

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος εκπαίδευσης είναι 36 ώρες και το πρόγραμμα διαρκεί 7 ημερολογιακές εβδομάδες. Οργανώνονται τρεις εκπαιδευτικές σειρές ανά έτος: Φεβρουάριο – Απρίλιο, Μάιο – Ιούνιο και Οκτώβριο – Νοέμβριο.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά, αλλά σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού είναι στα Αγγλικά.

Διαβάστε εδώ τον Κανονισμό Σπουδών των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.

Μονάδες ECTS: 2

Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 0
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 36
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 24
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 7
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.

Επόμενη εκπαιδευτική περίοδος: 21 Φεβρουαρίου 2024

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 360 ευρώ. Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται σε 2 δόσεις: μια προκαταβολή πριν την έναρξη του προγράμματος για την επιβεβαίωση της εγγραφής και μια δόση κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής για την καταβολή του κόστους συμμετοχής μέσω πιστωτικής κάρτας.

Δικαιολογητικά Εκπτωτικής
Πολιτικής

Σύμφωνα με την εκπτωτική πολιτική των elearning προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ παρέχονται οι εξής εκπτώσεις:

 • Άνεργοι: 20%
 • Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
 • Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
 • Τρίτεκνοι/πολύτεκνοι: 20%
 • Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%
  *Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν συνδυαστικά

Λόγω της εξ αποστάσεως και ασύγχρονης φύσης της εκπαίδευσης, το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αγορών και Επιχειρήσεων: Διαστάσεις, Προκλήσεις, Στρατηγική δεν μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗ
ΘΕΣΗ ΣΟΥ
στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αγορών και Επιχειρήσεων: Διαστάσεις, Προκλήσεις, Στρατηγική